Overzicht van de fiscale/financiële regelingen in verband met het Coronavirus

De overheid heeft de financiële steun voor banen en economie inmiddels uitgebreid t/m 2021 in de vorm van herstelplan 3.0. Welke regeling is voor u van toepassing, waar heeft u recht op en waar moet u op letten? Op onze pagina leest u er meer over. Hierbij maken wij onderscheid tussen de regelingen in noodpakket 1.0, 2.0 en versie 3.0 (deze wordt nog verder uitgewerkt).

laatste update: 05-10-2020 (14.15 uur)

NOW regeling 3.0

 • Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid
 • Loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. 
 • Steun vindt plaats in 3 tijdvakken van elk 3 maanden met toekenning per tijdvak.
 • Steun voor tijdvak 1, van 1 oktober t/m 31 december, vindt plaats bij een omzetdaling van minimaal 20%.
 • Steun voor tijdvak 2 en 3, van 1 januari t/m 30 juni, vindt plaats bij omzetdaling van minimaal 30%. 
 • Overige wijzigingen in Now 3.0 t.o.v. regeling 2.0. 

NOW regeling 2.0

 • Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid.
 • Loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020. 
 • Bij gebruikmaking van NOW regeling 2.0 mag een werkgever over 2020 geen winstregeling, bonus, of dividend uitkeren en geen aandelen inkopen.
 • Nog steeds geldt er in deze regeling, net als bij 1.0, dat een bedrijf geen subsidie ontvangt voor  ontslagen medewerkers, maar grootste verschil is dat een bedrijf geen boete meer ontvangt voor ontslag op basis van bedrijfs-economische gronden.  
 • Bij bedrijfs-economisch ontslag van meer dan 20 medewerkers moeten bedrijven, die steun ontvangen via de NOW regeling, wel de vakbonden betrekken. Doen ze dit niet, dan wordt het bedrijf voor 5% gekort op de ontvangen steun in de NOW regeling. 
 • NOW regeling 2.0 stelt als eis dat werkgevers hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te volgen met als doel  mee te bewegen met de nieuwe economische situatie. Hiertoe dient de werkgever een verklaring af te leggen. 
 • Het kabinet subsidieert deze scholing  voor 50 miljoen euro in de vorm van het plan 'NL leert door'. Het plan biedt werknemers vanaf 1 juli gratis online onderwijs en toegang tot ontwikkelingsplannen.

NOW regeling 1.0

 • Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid.
 • De aanvraagperiode loopt van 18 maart tot 1 juni 2020.
 • Bedoeld voor ondernemers die minimaal 20% omzetverlies verwachten.
 • Maximaal 90% vergoeding van de betreffende loonsom. Werkgever moet wel 100% uitbetalen. Er mag geen personeel ontslagen worden.
 • Maakt een bedrijf gebruik van de NOW regeling en ontslaat deze toch medewerkers dan ontvangt het bedrijf een boete van 50%.  
 • Tegemoetkoming loonkosten is afhankelijk van geleden omzetverlies. ( 50% omzetverlies betekent 90% x 50% toegemoetkoming). Dit verlies kunt u berekenen via de volgende (overheids)website. 
 • Alle aanvragen die op basis van de eerdere WTV zijn gedaan, worden automatisch meegenomen naar de nieuwe regeling. U ontvangt bericht van het UWV om de aanvraag aan te vullen (of heeft dit inmiddels ontvangen).
 • De regeling geldt niet voor DGA’s, alleen voor werknemers die WW rechten opgebouwd hebben.
 • Klik hier voor de aanvraag van de NOW regeling. 

Tozo regeling 3.0

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. 
 • Loopt van 1 oktober tot 1 juli 2021
 • Na 30 juni blijft er een vangnet voor zelfstandig ondernemers vanuit de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Deze bijstand biedt zelfstandigen ondersteuning voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal (ook bedoeld voor ondernemers die hun zaak willen beëindigen).
 • Aanvragen voor de Tozo kunt u  indienen bij uw woongemeente. Houd hiervoor de website van uw gemeente in de gaten. 
 • Voor elke periode moet u een nieuwe aanvraag indienen. De tegemoetkomingen lopen niet automatisch door.
 • In tegenstelling tot Tozo 1 en 2 kunt u regeling 3 niet over de gehele aanvraagperiode, met terugwerkende kracht, aanvragen.
 • Tozo 3 aanvragen in oktober en november kunt u tot 1 oktober met terugwerkende kracht indienen. 
 • Tozo 3 aanvragen na 1 december kunt u met terugwerkende kracht indienen tot het begin van de maand van uw aanvraag. 
 • Overige wijzigingen in Tozo 3.0 t.o.v. regeling 2.0.

TOZO regeling 2.0

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
 • Loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020
 • Partnerinkomenstoets; Indien het gezamenlijk inkomen boven  het sociale minimum uitkomt, heeft u geen recht op TOZO 2.
 • Bij aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal dient uw onderneming niet in het stadium surseance van betaling  of faillissement aanvraag te zijn. 
 • Check of u in aanmerking komt voor de TOZO.
 • Klik hier voor informatie over de aanvraag.

TOZO regeling 1.0

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
 • Loopt van 17 maart tot 1 juni 2020
 • Bedoeld als inkomensondersteuning aan zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP'ers) tot sociaal minimum en lening van bedrijfskapitaal.
 • DGA's maken aanspraak op deze regeling mits ze  voldoen aan de wettelijke eisen
 • Deze uitkering hoeft niet te worden terugbetaald en er is geen vermogens- of partnertoets.
 • Aanvraag loopt via de gemeente waar de ondernemer gevestigd is.
 • Check of u in aanmerking komt voor de TOZO.

TVL regeling 3.0

 • Tegemoetkoming vaste lasten MKB (eerder bekend als TOGS regeling)
 • Loopt van 1 oktober tot 1 juli 2021
 • De hoogte van de belastingvrije tegemoetkoming is max. € 90.000 over 3 maanden tijd en is afhankelijk van de mate van het omzetverlies en een percentage van de vaste lasten. Dit percentage is per SBI code bepaald door het min. EZK. Compensatie na deze berekening bedraagt 50% van de vaste lasten. 
 • Tegemoetkoming vindt plaats in 3 tijdvakken van elk 3 maanden met toekenning per tijdvak.
 • Voor elke periode moet u een nieuwe aanvraag doen.
 • Steun voor tijdvak 1, van 1 oktober t/m 31 december, vindt plaats bij een omzetdaling van minimaal 30%.
 • Steun voor tijdvak 2, van 1 januari t/m 31 maart, vindt plaats bij omzetdaling van minimaal 40%. 
 • Steun voor tijdvak 3, van 1 april t/m 30 juni, vindt plaats bij omzetdaling van minimaal 45%.
 • Verschil t.o.v. regeling 2 is o.a. de voorwaarde van minimaal € 4.000  aan vaste lasten over een periode van 3 maanden tijd. In regeling 2 betrof deze voorwaarde 4 maanden. 
 • Bekijk hier alle voorwaarden en de wijze van berekening.
 • Klik hier om te zien hoe u uw aanvraag indient.
 • Overige wijzigingen TVL 3.0 t.o.v. regeling 2.0.

TVL regeling 2.0

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (eerder bekend als TOGS regeling) 
 • Loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020
 • Belastingvrije tegemoetkoming voor vaste lasten bij een omzetverlies van minstens 30%.
 • Maximaal 50.000 euro over 3 maanden tijd. 
 • Hoogte financiële steun is afhankelijk van bedrijfsgrootte, omvang vaste kosten en omzetverlies. 

TVL regeling 1.0

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (eerder bekend als TOGS regeling) 
 • Eénmalige belastingvrije  tegemoetkoming van 4.000 euro voor MKB-bedrijven, met of zonder personeel,  in zwaar geraakte beroepsgroepen. Check of uw SBI code hier onder valt. 
 • Zorgondernemers komen in aanmerking voor  TOGS als zij in de periode 16 maart t/m 15  juni 2020 ondanks tegemoetkoming zorgverzekeraars een omzetverlies hebben van 4.000 euro en ten minste 4.000 euro aan vaste lasten hebben. 
 • Eénmalige belastingvrije tegemoetkoming van 4.000 euro, vrij te besteden. 
 • Klik hier om te zien hoe u uw aanvraag dient voor te bereiden.
 • Indienen van de aanvraag kan t/m vrijdag 26 juni 2020.

Continuïteitsbijdrage

 • Zorgverzekeraars compenseren zorgverleners voor de daling van hun inkomsten ten gevolge van de coronacrisis en willen hiermee de branche ondersteunen bij het voldoen van vaste lasten en tevens de continuïteit van het zorgaanbod aan verzekerden, tijdens en na de coronacrisis, waarborgen.
 • Het is bedoeld voor alle zorgaanbieders, met of zonder zorgcontract, die niet rechtstreeks behandelaar zijn van coronapatiënten en die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020) en die voldoen aan de nog uit te werken voorwaarden. Zie ook de brief van ZN d.d. 5 april aan de branche‐ en beroepsorganisaties in het zorgveld.

 • Hoogte van compensatie is gebaseerd op een percentage van  de omzet, die zorgverzekeraars per sector vaststellen en waarbij ze onafhankelijk advies inwinnen. De hoogte is mede afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mogelijkheid om nu nog zorg te verlenen.

 • Vergoeding vindt plaats vanaf mei met terugwerkende kracht tot maart en loopt t/m 14 juli. 

 • Bij acute financiële problemen kunnen zorgverleners een vooruitbetaling aanvragen

 • Mochten zorgverleners na de coronacrisis een groot deel van hun omzetverlies inhalen dan wordt dit verrekend met de eerder toegekende bijdrage. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft de zorgverleners niets terug te betalen.

 • Het KNMT adviseert tandheelkundigen zich aan te melden voor de NOW regeling (bedoeld voor tegemoetkoming van loonkosten van ondernemers met minimaal 20% omzetverlies door de coronacrisis). Regeling loopt via min. van SZW. De reden dat het KNMT dit adviseert is omdat de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars alleen het verzekerde deel van de zorg betreft. Hierdoor valt een deel van de omzet buiten de vergoeding door zorgverzekeraars. De NOW regeling zou dit kunnen compenseren.

 • Klik hier voor ons overzicht regelingen tandartsen, huisartsen en apothekers. 

Versoepeling uitstel van belastingbetaling (Bijzonder uitstel van betaling) en verlaging boetes

 • Uitstel van betaling aanvragen is makkelijker, er wordt direct gestopt met invorderen. Dit heet Bijzonder uitstel van betaling.
 • Dit geldt voor de Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Loonheffing (LH) en Omzetbelasting (BTW).
 • Uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat er een aanslag is. In het geval van de Loonheffing en BTW lijkt de gedane aangifte op dit moment voldoende.
 • Bewijsmateriaal (hoe erg het bedrijf geraakt is door de coronacrisis) hoeft niet meer meegestuurd of nagestuurd te worden. Enkel het indienen van het verzoek is voldoende.
 • De belastingrente wordt op 0,01% gezet. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
 • Voorlopige Aanslagen (2020) mogen worden verlaagd als de verwachting is dat de winst minder wordt dan in de huidige VA wordt gesteld.
 • Bedrijven die uitstel van belastingbetaling hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun belastingschuld af te lossen (36 maanden i.p.v. de eerder gestelde 24 maanden) en moeten uiterlijk 1 juli 2021 starten met de afbetaling. 
 • Ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, kunnen hun uitstel nog eens verlengen tot 1 januari 2021. 
 • Lees meer over belastingmaatregelen voor ondernemers op de website van de Belastingdienst

Neem contact op

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

 • Ondernemingen kunnen makkelijker gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO) bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties.
 • De regeling loopt via het ministerie van EZK of via de kredietverstrekker van de ondernemer.
 • Een aantal banken (Rabobank, ABN AMRO, ING bank, de Volksbank en de Triodos Bank) heeft aangegeven dat het voor alle door de corona crisis geraakte bedrijven (in alle sectoren, die voor de virus uitbraak gezond waren) mogelijk is om uitstel van aflossingen aan te vragen voor de komende max. 6 maanden.
 • Bij deze genoemde banken is het ook mogelijk om borgstelling te krijgen voor een gedeelte van het krediet via de BMKB-C regeling.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 • Voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor 6 maanden en de rente wordt verlaagd naar 2%.
 • De regeling loopt via het ministerie van EZK.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Het kabinet (ministerie van LNV) staat borg voor de kredieten (het werkkapitaal) van agrarische ondernemers.

Toeristenbelasting en cultuursector

 • Het kabinet gaat in overleg met de VNG om lokale aanslagen door de gemeentes aan ondernemers stop te zetten en reeds opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. De precieze uitwerking is nog onbekend.

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers kunnen met werknemers een vaste onbelaste vergoeding afspreken voor het woon-werkverkeer. Door de corona maatregelen werken veel werknemers thuis en is het woon-werkverkeer minimaal. In normale omstandigheden zou het veranderde reispatroon betekenen dat de werkgever de vaste vergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon zou moeten rekenen. Opname in het loon zorgt ervoor dat de doorgaans onbelaste vergoeding, fiscaal belast wordt. Dit vindt de overheid in deze periode ongewenst. Middels een beleidsbesluit is de regel ingevoerd dat de werkgever, in de periode van de coronamaatregelen, uit mag gaan van het reispatroon waar de onbelaste vergoeding op gebaseerd was. Dit besluit werkt terug t/m 12 maart 2020. 

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt in 2020 tijdelijk en éénmalig verhoogd van 1,7 % naar 3 %. Deze 3 % berekening betreft de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever. Voor de loonsom daarboven mag een werkgever tot 1,2 % onbelast uitkeren. 

De vrije ruimte is een fiscale regeling voor het onbelast uitkeren van vergoedingen van werkgever aan werknemer. Hier vallen onder meer kerstpakketten, cadeaubonnen, bloemetjes en bedrijfsuitjes onder. Lees meer over de werkkostenregeling op onze fiscale pagina.

Extra aanvullende maatregelen

 

Verlaging gebruikelijk loon DGA  - in verhouding met omzet

DGA's mogen het gebruikelijk loon naar beneden bijstellen als er vanwege de coronacrisis een omzetdaling is. Regel is dat het toe te kennen salaris in verhouding is met de omzet. Normaal gesproken dient een DGA minimaal 46.000 euro aan salaris op te voeren in de eigen B.V.  of zichzelf een loon uit te keren dat 75% is van het loon van de meest vergelijkbare functie of ter hoogte van het loon van een medewerker indien deze meer dan 46.000 euro verdient. 

Versoepeling vereisten zelfstandigenaftrek - minder aantal vereiste uren

Zelfstandig ondernemers kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting diverse fiscaal voordelige posten opvoeren. Eén hiervan is de zelfstandigenaftrek waarbij het doorgaans de regel is dat de ondernemer jaarlijks minimaal 1.225 uur in eigen onderneming steekt. Nu veel bedrijfsactiviteiten zijn stil komen te liggen, zouden deze zelfstandigen gedupeerd zijn door dit vereiste aantal uren. De fiscus biedt deze ondernemers, ondanks het verminderde aantal uren, toch de mogelijkheid tot zelfstandigenaftrek door er van uit te gaan dat er minimaal 24 uur per week gewerkt is. De regeling geldt van de periode 1 maart tot 1 oktober 2020 en is ook van toepassing op seizoensarbeid waaronder horeca. 

Coronareserve opvoeren als verliespost - fiscaal voordeel VPB aangifte 2019

Ondernemingen die een VPB aangifte doen mogen al over het boekjaar 2019 een te verwachten verliespost 'coronareserve' opvoeren. Ze hoeven hiermee niet te wachten tot het huidige boekjaar waardoor ze reeds dit jaar al een  fiscaal voordeel tegemoet kunnen zien. De reserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. 

Wetsuitstel excessief lenen bij eigen B.V.  - een jaar extra om af te lossen zonder naheffing

Het indammen van excessief lenen bij de eigen B.V. middels het wetsvoorstel bekend onder de DGA taks wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. In dit wetsvoorstel wordt een DGA fiscaal belast bij schulden in eigen B.V. als deze hoger zijn dan 500.000 euro. Schulden m.b.t. eigen woning tellen hierbij niet mee. Met de uitstelregeling krijgen DGA's er nog een jaar bij om zonder extra heffing de schulden boven de 500.000 euro in eigen BV af te lossen. 

Hypotheekrenteaftrek blijft - ook als er tijdelijk geen aflossing plaats vindt

Banken bieden huizenbezitters in financiële nood betalingsregelingen aan voor de hypotheek. Sinds 2013 geldt er echter een aflossingsverplichting om in aanmerking te komen voor hypotheekrente aftrek. Met de fiscale versoepelingsregeling van de overheid komt deze aftrek niet in gevaar als er tijdelijk niet afgelost kan worden.   

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen in de zorgbranche. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg.

Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst van Huisartsen, Tandartsen, Apotheken, Apotheekhoudende huisartsen en Medische centra.

Maak een afspraak