Overzicht van noodpakket coronacrisis voor zorgverleners

Nu de overheid gedupeerde sectoren diverse financiële regelingen aanbiedt om de omzetderving door de coronacrisis op te vangen, rijst de vraag 'wat betekent dit voor mij als zorgverlener? Waar kan ik aanspraak op maken? 

Met een uitleg op deze pagina over de diverse mogelijkheden voor zorgverleners (tandartsen, huisartsen en apotheken) willen wij u wegwijs bieden in het noodpakket van de overheid en zorgverzekeraars. Laatste update: 24 -9-2020 (14.40 uur)

Regelingen tandartsen


Welke financiële regelingen zijn van toepassing op tandartsen? 

 • Continuïteitsbijdrage
 • NOW regeling (afhankelijk van hoogte continuïteitsbijdrage)
 • TOGS regeling
 • TOZO regeling 
 • GO regeling - verruiming
 • Uitstel belasting betaling

Voor  uitwerking van de regelingen scroll naar beneden.   

Regelingen apothekers


Welke financiële regelingen zijn van toepassing op apothekers? 

Voor uitwerking van de regelingen scroll naar beneden. 

Regelingen huisartsen


Welke financiële regelingen zijn van toepassing op huisartsen? 

 • Uitstel belasting betaling
 • Tegemoetkoming zorgverzekeraars:
  • Extra éénmalige toelage per patiënt van 10 euro
  • Hogere vergoeding per huisbezoek aan (mogelijke) coronapatiënt
  • Opslag van 15 euro per uur voor huisartsen bij extra ingeroosterde diensten i.v.m. coronavirus bij huisartsenposten. 
 • Wijziging premiebetalingstermijn of uitstel van premiebetaling van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit zou een optie kunnen zijn voor waarnemers om eventueel financiële problemen te voorkomen. Overleg met uw verzekeraar over de mogelijkheden. 
 • Specialisten en profielartsen houden hun registratie in het register (RGS). Voor de artsen die zich dienen te herregistreren tussen 1 maart en 1 januari geldt een 10% tegemoetkoming in de herregistratie eisen. Op de website van de LHV vindt u meer informatie.
Voor uitwerking van de regelingen scroll naar beneden. 

Continuïteitsbijdrage

 • Zorgverzekeraars compenseren zorgverleners voor de daling van hun inkomsten ten gevolge van de coronacrisis en willen hiermee de branche ondersteunen bij het voldoen van vaste lasten en tevens de continuïteit van het zorgaanbod aan verzekerden, tijdens en na de coronacrisis, waarborgen.
 • Het is bedoeld voor alle zorgaanbieders, met of zonder zorgcontract, die niet rechtstreeks behandelaar zijn van coronapatiënten en die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020) en die voldoen aan de nog uit te werken voorwaarden. Zie ook de brief van ZN d.d. 5 april aan de branche‐ en beroepsorganisaties in het zorgveld.

 • Hoogte van compensatie is gebaseerd op een percentage van  de omzet, die zorgverzekeraars per sector vaststellen en waarbij ze onafhankelijk advies inwinnen. De hoogte is mede afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mogelijkheid om nu nog zorg te verlenen.

 • Vergoeding vindt plaats vanaf mei met terugwerkende kracht tot maart en loopt t/m 14 juli. 

 • Bij acute financiële problemen kunnen zorgverleners een vooruitbetaling aanvragen

 • Mochten zorgverleners na de coronacrisis een groot deel van hun omzetverlies inhalen dan wordt dit verrekend met de eerder toegekende bijdrage. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft de zorgverleners niets terug te betalen.

 • Het KNMT adviseert tandheelkundigen zich aan te melden voor de NOW regeling (bedoeld voor tegemoetkoming van loonkosten van ondernemers met minimaal 20% omzetverlies door de coronacrisis). Regeling loopt via min. van SZW. De reden dat het KNMT dit adviseert is omdat de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars alleen het verzekerde deel van de zorg betreft. Hierdoor valt een deel van de omzet buiten de vergoeding door zorgverzekeraars. De NOW regeling zou dit kunnen compenseren.

NOW regeling

 • NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.
 • Bedoeld voor ondernemers die minimaal 20% omzetverlies verwachten.
 • Mochten zorgverleners, met compensatie door zorgverzekeraars, toch aan voorwaarden NOW regeling voldoen (minimaal 20% omzetverlies) dan kunnen zij de regeling aanvragen bij het UWV. 
 • Het KNMT adviseert tandheelkundigen, naast de compensatie door zorgverzekeraars, zich aan te melden voor de NOW regeling
 • Klik hier voor de aanvraag.
 • Omzetverlies is te berekenen https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/
 • Maximale vergoeding is 90% van de loonsom, werkgever moet wel 100% uitbetalen. Er mag geen personeel ontslagen worden.
 • Tegemoetkoming loonkosten afhankelijk van hoogte omzetverlies (in het kort: 50% omzetverlies betekent 90% x 50% tegemoetkoming).
 • Aanvraagperiode loopt t/m 31 mei 2020.
 • De regeling geldt alleen voor werknemers die WW rechten opgebouwd hebben.
 • Op website van  min. SZW  vindt u meer informatie.  

TOGS regeling

 • TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.
 • Deze regeling is bedoeld voor o.a. tandartsen.
 • Eénmalige toelage van 4.000 euro, vrij gesteld van belastingen en vrij te besteden. 
 • Klik hier voor aanvraag van de regeling.
 • Indienen van de aanvraag kan t/m vrijdag 26 juni 2020.

TOZO regeling

 • TOZO staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.
 • De TOZO regeling is bedoeld als extra compensatie voor zelfstandig ondernemers.  Tandartsen ontvangen die compensatie van zorgverzekeraars. 
 • Mochten zelfstandige tandartsen, met de reeds toegekende ondersteuning door zorgverzekeraars, onvoldoende inkomsten hebben, dan zouden ze eventueel kunnen voldoen aan de voorwaarden van de TOZO regeling.
 • De aanvraag voor ondersteuning middels de TOZO regeling loopt via de website van de woongemeente.
 • Voordat bekend is of u als zorgverlener in aanmerking komt voor de TOZO regeling moet eerst helder zijn wat de hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt. Hierover zijn zorgverzekeraars nog in overleg.  

GO regeling - verruiming

 • GO staat voor Garantie Ondernemingsfinaniering.
 • De regeling in het noodpakket is een verruiming van de GO waardoor ondernemingen makkelijker bankleningen en bankgaranties kunnen verkrijgen. 
 • De regeling loopt via het ministerie van EZK of via de kredietverstrekker van de ondernemer.
 • Een aantal banken (Rabobank, ABN AMRO, ING bank, de Volksbank en de Triodos Bank) heeft aangegeven dat het voor alle door de corona crisis geraakte bedrijven (in alle sectoren, die voor de virus uitbraak gezond waren) mogelijk is om uitstel van aflossingen aan te vragen voor de komende max. 6 maanden.
 • Bij deze genoemde banken is het ook mogelijk om borgstelling te krijgen voor een gedeelte van het krediet via de BMKB-C regeling.

Versoepeling uitstel van belastingbetaling en verlaging boetes

 • Uitstel van betaling aanvragen is makkelijker, er wordt direct gestopt met invorderen. Dit heet Bijzonder uitstel van betaling.
 • Dit geldt voor de Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Loonheffing (LH) en Omzetbelasting (BTW).
 • Uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat er een aanslag is. In het geval van de Loonheffing en BTW lijkt de gedane aangifte op dit moment voldoende.
 • Bewijsmateriaal (hoe erg het bedrijf geraakt is door de coronacrisis) hoeft niet meer meegestuurd of nagestuurd te worden. Enkel het indienen van het verzoek is voldoende.
 • De belastingrente wordt op 0,01% gezet. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
 • Voorlopige Aanslagen (2020) mogen worden verlaagd als de verwachting is dat de winst minder wordt dan in de huidige VA wordt gesteld.
 • Lees meer over belastingmaatregelen voor ondernemers op de website van de Belastingdienst

Neem contact op

Bonus uitzonderlijke prestaties zorgaanbieders

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen in de zorgbranche. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg.

Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst van Huisartsen, Tandartsen, Apotheken, Apotheekhoudende huisartsen en Medische centra.

Maak een afspraak