Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
De Wtza in 4 punten

De Wtza in 4 punten

Op 1 januari 2022 is de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De nieuw wet is op alle zorgaanbieders van toepassing en ook voor uw situatie kunnen dat veranderingen betekenen.

Uitleg Wtza Wij helpen u graag verder bij vragen over de Wtza en wat dit betekent voor uw praktijk?

Met de Wtza komt er meer nadruk op de kwaliteit en transparantie van zorgverleners en zijn de toelatingseisen strenger. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op zowel startende als bestaande zorgaanbieders. De Wtza is in grote lijnen te omschrijven aan de hand van de volgende vier punten:

 1. Meldplicht
 2. Vergunningplicht
 3. Intern toezicht
 4. Jaarverantwoording

1.      Meldplicht

De meldplicht geldt voor alle nieuwe zorgaanbieders en voor alle bestaande zorgaanbieders die nog niet in beeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Apotheken staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers en zijn op deze manier al in beeld bij IGJ.  Apotheken zijn daarom uitgezonderd van de meldplicht. U kunt op http://www.zorgaanbiedersportaal.nl/ controleren of uw onderneming in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat ingeschreven.

2.      Vergunningplicht

Zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners zijn verplicht voor 1 januari 2024 een toelatingsvergunning aan te vragen. Is uw instelling in het verleden automatisch toegelaten door middel van de procedure van de Wtzi, dan bent u alsnog verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen mits u met meer dan 10 zorgverleners zorg verleent. Onder zorgverleners verstaat de Wtza iedereen die in de organisatie zorg verleent, dus niet de schoonmaker, vrijwilliger of bezorger, maar wel de doktersassistent. Daarbij telt daadwerkelijk het aantal personen, niet het aantal fte.

Ook wanneer u in de loop van tijd de grens van 10 zorgverleners passeert, bent u verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen. Hiervoor krijgt u 6 maanden de tijd vanaf het moment dat de grens overschreden wordt. U kunt de toelatingsvergunning aanvragen via http://www.toetredingzorgaanbieders.nl/.

3.      Intern toezicht

De Wtza legt de nadruk op de kwaliteit van zorg. Om dit te waarborgen zijn zorgaanbieders die meer dan 25 zorgverleners in dienst hebben, verplicht voor 1 januari 2024 een interne onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Dit toezicht moet bestaan uit tenminste 3 natuurlijke personen. Nieuwe zorgaanbieders moeten dit geregeld hebben voordat zij de hierboven genoemde toelatingsvergunning aanvragen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen stelt de wet meerdere eisen aan de leden van de interne toezichthouder. Zo mag er niet meer dan een passende vergoeding worden vrijgesteld aan een lid van de toezichthouder. Daarnaast worden er eisen gesteld aan wie de aangewezen personen zijn, de volgende eisen gelden voor zowel een lid van de toezichthouder als voor zijn/haar echtgenoot, pleegkind en bloedverwant tot in de tweede graad.

Een lid van de interne toezichthouder:

 • mag in de voorgaande drie jaar geen relatie hebben gehad met uw onderneming in de vorm van werknemer, werkgever of aandeelhouder
 • mag geen aandelen in de onderneming hebben
 • mag geen lid zijn van de interne toezichthouder van een andere onderneming die aandelen in uw onderneming heeft
 • mag geen lid zijn van de interne toezichthouder van een andere zorgonderneming, tenzij het een dochtermaatschappij is

4.      Jaarverantwoording

Tot slot dienen alle zorgverleners ieder jaar een openbare jaarverantwoording af te leggen (hieronder leest u waar de jaarverantwoording uit bestaat). Tot voor kort moesten zorgaanbieders die betaald worden uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of VWS-subsidie hun jaarverantwoording over 2022 deponeren voor 1 juni 2023, dit heeft dus hoogstwaarschijnlijk betrekking op u als zorgaanbieder. Deze gestelde deadline is voor veel zorgaanbieders en intermediairs van zorgaanbieders een vrijwel onmogelijke opgave. Vandaar dat er door de Eerstelijnscoalitie op korte termijn verruiming is verzocht. Het kabinet heeft hier gehoor aan gegeven.

Verruiming

Deze verruiming houdt in dat de gestelde deadline voor het deponeren van de jaarverantwoording van 2022 is gewijzigd naar 31 december 2023 (i.p.v. 1 juni). En de deponering van de jaarverantwoording voor 2023 is gewijzigd naar 1 oktober 2024. De Eerstelijnscoalitie en tientallen intermediairs zijn samen met het kabinet nog steeds aan het kijken voor een oplossing voor de lange termijn. Wij doen ons best om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, houdt onze website dus goed in de gate. De ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben op de administratieve druk de komende jaren.

Opbouw en procedure jaarverantwoording

De openbare jaarverantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Financiële verantwoording
  1. Jaarrekening
  2. Balans
 2. Bij de financiële verantwoording te voegen informatie
  1. Verslag interne toezichthouder (in het hoofdstuk ‘Bestuursstructuur wordt de interne toezichthouder uitgelegd)
 3. Een online openbare vragenlijst

De jaarverantwoording dient u in via DigiMV op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. 

Lees de blog: eHerkenning nodig voor deponeren financiele jaarverantwoording

Deadline jaarverantwoording

Heeft u voor de deadline nog geen complete jaarverantwoording ingediend via DigiMV? Dan krijgt u een brief met daarin ‘voornemen last onder dwangsom’. Deze waarschuwing houdt in dat u nog 4 weken de tijd krijgt om alsnog de jaarverantwoording in te dienen. Vervolgens stuurt de inspectie een brief met een ‘last onder dwangsom’, hierin staat vermeld dat u nog eens 4 weken de tijd krijgt. Hierna zal er daadwerkelijk een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt €1.000,- per week, het maximum is €10.000,-.

Heeft u naar aanleiding van de Wtza vragen, stel deze dan gerust. Dat kan via onderstaande button.

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.